Toàn cảnh: Chính sách tiền tệ “khác biệt” có thể tạo áp lực lên dòng vốn và tỷ giá

Hải Quan một năm trước
Chính sách tiền tệ “khác biệt” có thể tạo áp lực lên dòng vốn và tỷ giá

Chính sách tiền tệ “khác biệt” có thể tạo áp lực lên dòng vốn và tỷ giá

Cần theo dõi việc điều hành chính sách tiền tệ với sự khác biệt so với các quốc gia khác có thể tạo ra áp lực lên dòng vốn và tỷ giá. tới bài gốc