Toàn cảnh: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong hệ thống tổ chức Đảng Khối các cơ quan Trung ương

ICT Việt Nam một năm trước
Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong hệ thống tổ chức Đảng Khối các cơ quan Trung ương

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong hệ thống tổ chức Đảng Khối các cơ quan Trung ương

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động công tác Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng. tới bài gốc