Toàn cảnh: Dự thảo Luật Đất đai chưa quy định thuế cao với người nhiều nhà, đầu cơ đất

Lao Động một năm trước
Dự thảo Luật Đất đai chưa quy định thuế cao với người nhiều nhà, đầu cơ đất

Dự thảo Luật Đất đai chưa quy định thuế cao với người nhiều nhà, đầu cơ đất

Một số nội dung, chủ trương liên quan chưa được thể hiện trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vì không thuộc phạm vi điều chỉnh như: Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất... tới bài gốc