Toàn cảnh: Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh: Đa dạng hình thức hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan

Hải Quan một năm trước
Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh: Đa dạng hình thức hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan

Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh: Đa dạng hình thức hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan

Bằng nhiều hình thức, Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan đã và đang được Cục Hải quan TPHCM tuyên truyền, lan tỏa trong cộng đồng trên 50.000 doanh nghiệp XNK của thành phố. tới bài gốc