Toàn cảnh: Làm gì để tài sản của bạn không bị lạm phát bào mòn?

Diễn Đàn Doanh Nghiệp một năm trước
Làm gì để tài sản của bạn không bị lạm phát bào mòn?

Làm gì để tài sản của bạn không bị lạm phát bào mòn?

Nếu năm 2023, lạm phát ở Việt Nam đạt mục tiêu kiểm soát ở mức 4,5%, đồng nghĩa giá trị tiền của bạn bị mất đi 4,5% do lạm phát bào mòn. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Lạm phát cao, làm gì để tài sản không bị bào mòn

Lạm phát cao, làm gì để tài sản không bị bào mòn Nếu năm 2023, lạm phát ở Việt Nam đạt mục tiêu kiểm soát ở mức 4.5%, đồng nghĩa giá trị tiền của bạn bị mất đi 4.5% do lạm phát bào mòn. tới bài gốc