Toàn cảnh: Nhiệm vụ bất khả thi?

Sài Gòn Giải Phóng một năm trước

Nhiệm vụ bất khả thi?

Chính phủ vừa ban hành Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 15-5-2023 phê duyệt chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025. Trong đó, tại điểm c Điều 6, mục II nhấn mạnh: “Phấn đấu sản xuất trong một năm khoảng 45 tác phẩm phim truyện điện ảnh, 90 tác phẩm phim tài liệu - khoa học và 40 tác phẩm phim hoạt hình (trong đó có khoảng 30% số phim được đặt hàng từ ngân sách nhà nước)”. tới bài gốc