Toàn cảnh: Quản lý như thế nào nếu bãi bỏ Điều 35 tại Nghị định 08 về xuất nhập khẩu tại chỗ?

Hải Quan một năm trước
Quản lý như thế nào nếu bãi bỏ Điều 35 tại Nghị định 08 về xuất nhập khẩu tại chỗ?

Quản lý như thế nào nếu bãi bỏ Điều 35 tại Nghị định 08 về xuất nhập khẩu tại chỗ?

Khi điều chỉnh quy định đã tồn tại một thời gian dài cần có chính sách thay thế phù hợp để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa đảm bảo quản lý. tới bài gốc